Vítejte na stánkách software
Statistika pro mlékárenské produkty (Sta4MilPRO)

Cílem software je analyzovat datové matice, které vznikají jako výsledky sledování výrobních procesů mléčných výrobků. Pro vybrané proměnné (sloupce datových matic) je provedena explorativní statistická analýza. Jednotlivé proměnné je možné graficky znázornit (boxploty, histogramy, empirické distribuční funkce), a jsou zahrnuty testy pro identifikaci odlehlých pozorování (Grubbsův a Dixonův test), dále testy dobré shody (Chi2 test, Kolmogorov-Smirnovův test, Q-Q ploty) zejména pro ověřování normality, dále lineární regresní model a jeho robustní verze s možnou volbou regresních vah a se zaměřením na testování konstantního trendu sledované mlékárenské proměnné. Hlavní zaměření programu je zpracování metodologie Six Sigma pro posouzení způsobilosti a výkonnosti sledovaného výrobního procesu. Metodologie Six Sigma vychází z regulačních diagramů pro střední hodnotu pomocí průměrného rozpětí ze skupin a pomocí průměrné směrodatné odchylky ze skupin, dále regulační meze pro rozpětí a regulační meze pro směrodatnou odchylku. Regulační meze mohou být bezprostředně použity pro identifikaci statisticky zvládnutého procesu. Uživatel má možnost volit délku tříd pro konstrukci jednotlivých regulačních diagramů včetně možnosti volit klouzavé třídy předepsané délky. Pro analyzovaný proces je možné pomocí regulačních diagramů volit horní a dolní specifikační meze nebo tyto meze volit podle požadavků provozovatele a pomocí nich pak stanovit indexy způsobilosti a výkonnosti sledovaného procesu pro posouzení vlastností sledovaného výrobního procesu a pro identifikaci jeho nestandardního chování. Míry způsobilosti a výkonnosti jsou základní ukazatele v metodologii Six Sigma a pro sledovaný proces je k dispozici jejich odhad vycházející z jednotlivých pozorování uvnitř zvolených tříd. Dále jsou pro ně konstruovány intervaly spolehlivosti, které umožňují statistické testování hypotéz o těchto mírách. Konečně jsou zahrnuty míry korigované vztahující se k míře polohy a korigované míry vzhledem k jedné specifikační mezi.

Vstupním procesem pro jednotlivé procedury je datová matice z níž je možné pomocí grafické nabídky vybírat jednotlivé proměnné k analýze. Analýza probíhá iterativně, na obrazovce má uživatel možnost volby jednotlivých metod, může volit parametry sledovaných metod a je upozorněn na nestandardní chování sledovaného procesu. Výstupy jsou k dispozici v grafické a tabulkové formě a uživateli se tak dostává informace o bezprostředním chování sledovaného procesu.

Uživatelský manuál ve formátu PDF.

 • ON-LINE obecné testovací prostředí je k dispozici zde.
 • Plnohodnotné obecné prostředí - popis instalace naleznete v Uživatelském manuálu v kapitole INSTALACE
  K instalaci budete potřebovat:
  • Oracle VM VirtualBox - multiplatformní virtualizační nástroj si stáhněte ze stránek výrobce www.virtualbox.org
  • Plnohodnotné obecné prostředí - virtuální počítač Sta4MilPRO.ova
   Stažení virtuálního počítače může být časově náročná operace vzhledem k velikosti souboru cca 1.5GB
 • ON-LINE uživatelsky přizpůsobené prostředí pro mlékárnu Olešnice je k dispozici zde.

Obecné prostředí je možné přizpůsobit podle požadavku zákazníka.
V případě zájmu nás prosím kontaktujte na e-mail info@sta4milpro.eu.


© 2015 Sta4MilPRO